Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları/Farming Practices for Legume Forage Crops and Related Problems ın Northeast Anatolia

Abdurrahman Kara, Sibel Kadıoğlu, Şerafettin Çakal, Celalettin Aygün, Hayati Şeker, Necla Taş
1.383 792

Öz


Özet: Geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle daha ziyade hayvansal üretime elverişli olduğusöylenen bölgede büyük oranlarda kaba yem açığı olduğu bildirilmektedir. Yem bitkilerinintoplam ekiliş içerisindeki payı diğer bölgelerle karşılaştırıldığında bu bölgede dahayüksek olmasına rağmen üretim miktarı, uzun ve sert geçen kış döneminde hayvanlarınkaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Yem bitkileri üretiminin artırılabilmesiamacıyla yürütülecek çalışmaların başarıya ulaşabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesiiçin konu ile ilgili üretici alışkanlıkları, bilgi seviyesi ve problemlerin bilinmesi gerekmektedir.Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem BitkilerineDayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi ProblemlerininTespiti projesi içerisinde ele alınmış ve üretimi sınırlayan faktörler ve çiftçi problemleriiçerisinde yem bitkisi üreticilerinin yetiştiricilikle ilgili alışkanlıkları irdelenmeye çalışılmıştır.Elde edilen sonuçlara göre, üreticilerin yem bitkileri tarımı konusunda yeterlibilgiye sahip olmadıkları, bu nedenle toprak işleme, ekim, gübreleme ve biçim gibi uygulamalardaciddi hatalar yapıldığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Baklagil yem bitkileri, verim, gübreleme, çiftçi uygulamaları

Abstract: A huge roughage deficit is reported for eastern part of Türkiye while it is knownas a favourable region for animal production due to its vast meadow and pasture asset.Although the share of forage crops in cultivable land is higher in this region when comparedto other regions, forage production is far from covering the required quality roughagesin long and harsh winter period. For facilitating the sound measures to be taken andfor the success of studies to be conducted to increase forage crop production it is necessaryto have information on traditional farmer practices, education level and problems related toforage farming. This study was conducted in the context of the "Determination of theFarmer Problems and the Factors Limiting Agricultural Production in the Systems Dependenton Pasture, Meadow and Fodder Crops in Erzurum, Kars, Ağrı and Ardahan Provinces"project and special emphasise was given to examine the farmer customs and problems regardingforage production. Study results revealed that farmers did not have sufficientknowledge on forage production and so serious mistakes have been made during cultivation,sowing, fertilization and harvest.Key words: Legume forages, yield, fertilization and farmer practices

Tam metin:

PDF