Kuzeydoğu Anadolu’da Çayır ve Mera Kullanımı Đle Đlgili Alıskanlıklar ve Problemler/Customs and Problems ın Exploıting Meadow and Pastures ın North-Heast Anatolıa

Abdurrahman Kara, Şerafettin Çakal, Ayten Tavlaş, Ayşe Yazıcı, Celalettin Aygün, Arife Avağ
1.318 769

Öz


Özet: Doğu Anadolu Bölgesi coğrafik yapısı ve dolayısıyla sahip olduğu genis çayır vemera varlığı nedeniyle daha ziyade hayvancılığa elverisli bir bölge olaraknitelendirilmektedir. Ekilebilir arazi miktarının az, sert ve uzun geçen kısları nedeniylevejetasyon süresinin kısa olması yetistirilen ürün sayısı ve çesidini sınırlamaktadır. Bastabuğday olmak üzere hububat üretimi toplam ekilisler içerisinde yaklasık %80 gibi bir payasahiptir. Ancak, bu kadar yüksek ekilise sahip hububat verimi ülke ortalamasının çokaltındadır. Bugüne kadar yürütülen ve yesil devrim olarak nitelendirilen arastırma ve yayımstratejilerinin olumlu etkileri özellikle de tarımsal üretim açısından çok avantajlı konumdaolan bölgelerin aksine bu bölgede pek fazla müsahede edilememistir. Tarımsal üretimdeverimliliğin artırılabilmesi ve bu amaçla yürütülen çalısmaların basarıya ulasabilmesi içinöncelikli olarak problemlerin ortaya konması ve daha sonra yürütülecek çalısmalara yolgösterilmesi gerekmektedir. Bu çalısma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır,Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi SınırlayanFaktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti projesi kapsamında ele alınmıs ve çayır vemeralardan yararlanan çiftçilerin çayır ve mera kullanımı ile ilgili alıskanlıkları, bilgi vedeneyimleri irdelenmistir.Anahtar Kelimeler: Çayır, mera, çayır otu üretimi, mera kullanımı, çiftçi problemleri
Abstract: Eastern Anatolia region of Turkiye is known as a favourable area for animalproduction because of its vast pasture and meadow assets. Due to less cultivable lands,long and harsh winter conditions and short vegetation period crop pattern is limited. Cerealproducion in which wheat comes first, has a share of about 80% in total cultivated land.However, yield is under country averages. Contrary to the regions especially favourable foragricultural production positive results of the green revolution type of research andextension strategies couldn't be harvested in this part of country. In achieving the successin the projects to increase agricultural productivity, problem identification and prioritisationin order to guide the subsequent research and extension studies is of vital importance. Thisstudy was conducted in the context of "Determination of Farmer Problems and the FactorsLimiting Agricultural Production in the Systems Dependent on Pasture, Meadow andForage Crops in Erzurum, Kars, Ardahan and Ağrı Provinces in Eastern Anatolia" andcustoms and problems of the farmers benefiting from pasture and meadows, theirknowledge and experiences were studied.Key words: Meadow and pasture, meadow hay production, pasture exploitation, farmerproblems16 (B) - 20097-18ISSN:1307-

Tam metin:

PDF