Cost and Marketing Conditions of Broiler Production at Agricultural Plants Operating ın Aşkale and Ilıca Towns of Erzurum Province/Erzurum İli Aşkale ve Ilıca İlçelerinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinde Etlik Piliç (Broiler) Üretim Dalının Maliyet

Aslı Yeni, Vedat Dağdemir
1.372 516

Öz


Summary: In this survey, branch of broiler in agricultural enterprises in Erzurumprovince's Aşkale and Ilıca districts were sampled and the economical situations weredetermined. This study was conducted on three groups of capacity which consistedproduction branches of broiler of 36 agricultural enterprises in Aşkale and Ilıca districts ofErzurum. Production status of broiler production branches, gross production value,production costs, net incomes, gross margin, unit body weight costs, marketing situationwere determined and evaluated. The unit live weight costs for the groups is 0.222; 0.184;and 0.158 $ respectively. It is observed that the average cost of the capacity groups of unitlive weight is 0.188 $. In this frame, presence problems of production of broiler growersin agricultural enterprises in Erzurum province's Aşkale and Ilıca districts were found outexactly and some suggestions to solve the problems were given. In conslusion of thissurvey, if the problems are solved and exportation is provided, the broiler production in theregion will develop and become widespread.Keywords: Broiler, Economical analysis, Profitability, Cost, Marketing situation
Özet: Bu araştırmada Erzurum ili Aşkale ve Ilıca ilçelerinde faaliyet gösteren tarım işletmelerininetlik piliç (broiler) üretim dalları ele alınmış ve ekonomik durumları ortaya konulmuştur.Erzurum ili Aşkale ve Ilıca ilçelerinde tespit edilen 36 tarım işletmesinde yeralan broiler üretim dallarından oluşan 3 farklı kapasite grubunda yürütülen çalışmada, işletmelerinbroiler üretim dallarının brüt üretim değerleri, üretim masrafları, net gelirleri,brüt marjları, birim canlı ağırlık maliyetleri, pazarlama durumu tespit edilerek değerlendirilmiştir.Grupların birim canlı ağırlık maliyetleri sırasıyla; 0.222; 0.184 ve 0.158 $ olaraktespit edilmiştir. Kapasite gruplarının ortalama canlı ağırlık maliyeti ise 0.188 $ dır. Buçerçevede araştırma yöresindeki tarım işletmelerinin broiler üretim dallarının mevcut sorunlarıbelirlenerek sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda,mevcut problemlerin çözümü ve ihracat olanaklarının sağlanması durumunda bölgedeüretimin gelişeceği ve yaygın hale geleceği saptanmıştır.Anahtar sözcükler: Etlik piliç, Ekonomik analiz, Kârlılık, Maliyet, Pazarlama durumu

Tam metin:

PDF