BİTKİ ISLAHINDA YAPAY MELEZLEMENİN TEKNİK ESASLARI

Atilla Dursun, Rafet Aslantaş
1.472 1.083

Öz


Özet: Hibrit genotipler erkencilik, üniform olgunlaflma, yüksek verim, iflleme kalitesinin yüksekli¤i, hastal›kve zararl›lara dayan›kl›l›k, raf ve muhafaza sürelerini uzunlu¤u gibi baz› avantajlara sahiptirler. Melez bitkidebu avantajlar› sa¤lamak için, yapay melezleme tekniklerini kullanmak bitki ›slah›nda önemli bir uygulamad›r.Yapay melezlemede, ›slahç›n›n baflar›l› olabilmesi için yapay melezlemenin teknik esaslar› kapsam›nda bitkiefley organlar›n›n yap›s› ve geliflimi ile çiçeklenme için gerekli çevre flartlar› gibi önemli bilgilere sahip olmas›gerekmektedir. Yapay melezleme aç›s›ndan türler aras›nda çok özel farklar bulunmas›na ra¤men, bu çal›flmam›zda genel anlamda bitki ›slah›nda yapay melezlemede esas al›nacak prensipler üzerinde durulacakt›r.Anahtar Kelime: Bitki ›slah›, yapay melezleme, kastrasyon, tozlama
Abstract: Hybrid genotypes have some advantages such as uniformity and earlier maturity, higher yield, enhancedprocessing characteristics, increased disease and insect resistance and extended shelf and storage life.Using artificial hybridization techniques is one of the most important applications for having these advantagesin plant breeding. For succession of breeder in artificial hybridization, the breeder should know someimportant subjects like reproductive structure and development, environmental condition for flowering andtechniques for artificial hybridization. Even though there is specific variation among species for artificialhybridization, general techniques for artificial hybridization in plant breeding are evaluated in this study.Keywords: Plant breeding, artificial hybridization, castration, polination

Tam metin:

PDF