BALIKLARDA BESLENME İLE KAN PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Nejdet Gültepe
1.555 641

Öz


Özet: Su ürünleri sektörünün geliflmesiyle birlikte bal›klar üzerinde birçok araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu araflt›
rmalar›n baz›lar›nda bal›k kan›n›n hematolojik ve biyokimyasal özellikleri incelenerek; iflletme bak›m, idare
flartlar›, beslenme koflullar›, çevresel etki ve hastal›klar gibi bal›¤›n metabolizma faaliyetlerine etkisi olan tüm
konular hakk›nda fikir edinilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bal›klardaki kan parametreleri varyasyon aral›¤›n›n çok genifl
olmas› nedeni ile günümüzde direkt kontrolde kesin k›stas olamamakla birlikte elde edilen di¤er bulgular›n
desteklenmesine yard›mc› olabilmektedir. Bu çal›flmada birçok faktörden etkilenebilen kan parametrelerini
beslenme yönünden ele alarak beslenme ile kan parametreleri aras›ndaki iliflkiler derlenmifltir.

Anahtar Kelimeler: Kan parametreleri, Bal›k

Relationships Between Nutrition and Blood Parameters in Fish

Abstract: : Numerous reasearches have been conducted in fish depending on improvement in aquaculture
sector. Some of these researches dealt with biochemical and hematological properties of blood as well as
maintanence, management, nutritional, environmental impacts and diseases which may have effects on fish
metebolism directly or indirectly. Blood parameters can not be used directly in diagnosis due to their large
variations, therefore they can be used as supporting data. In this research, information about relationship
between nutrition and blood paramaters that might be affected by various outer and inner factors were
gathered.

Key words: Blood parameters, fish

Tam metin:

PDF